Disclaimer

Gebruikersvoorwaarden algemeen
Deze website van de 3 samenwerkende omroepen: Stichting Lokale Omroep Hoorn (SLOH), Lokale Omroepstichting Oostelijk Westfriesland (LOOW) en Stichting Streekomroep Westfriesland (hierna tezamen aangeduid als: “WEEFF”) wordt met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld, maar fouten zijn niet altijd te vermijden. Geciteerde meningen zijn niet noodzakelijkerwijs die van de redactie van WEEFF. Dit geldt uiteraard óók voor bijdragen die door gebruikers op onze site worden achtergelaten en voor websites waarnaar, al dan niet met behulp van hyperlinks, verwezen wordt.

Alle informatie op deze site kan op elk moment gewijzigd worden. Het is bovendien mogelijk dat (een deel van) de site tijdelijk niet te raadplegen is. WEEFF is niet aansprakelijk voor enige schade die – direct of indirect – voortkomt uit het gebruik van informatie die via deze site verkregen is of uit tijdelijke onbereikbaarheid van (delen van) de site.

WEEFF kan besluiten (delen van) bijdragen van gebruikers van WEEFF-sites te gebruiken in andere media, waaronder andere sites, radio, televisie en printmedia. Door een bijdrage te leveren die (via bijvoorbeeld een reageerplatform) op de site gepubliceerd wordt, stemmen bezoekers hiermee in.

Disclaimer inzake aansprakelijkheid
WEEFF sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website.

WEEFF kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor welke hack-poging dan ook, die kan leiden tot het openbaar worden van de database met de persoonsgegevens van de gebruikers van deze site.

De gebruiker van de site is aansprakelijk voor de schending van de gebruiksvoorwaarden en vrijwaart WEEFF tegen aanspraken van derden als gevolg hiervan.

WEEFF heeft haar best gedaan om de rechthebbenden van het op de site getoonde materiaal op te sporen en hun toestemming te vragen voor de openbaarmaking op internet. Dat is niet in alle gevallen gelukt. Heeft u klachten of bezwaren in verband met auteursrecht, portretrecht, andere rechten, persoonsgegevens of privacy dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.

Voorwaarden hergebruik van video en audio op deze site
Alle informatie op de website van WEEFF, zoals afbeeldingen, tekst, video- of audio-opnamen, vallen onder het auteursrecht van WEEFF en de informatieverschaffers.

De bezoeker mag de informatie op deze site vrij hergebruiken, voor persoonlijk niet-commercieel gebruik, niet-commercieel onderwijs en niet-commerciële onderzoeksdoeleinden, mits bronvermelding en mits er geen wijzigingen in het materiaal worden aangebracht. Commercieel gebruik is niet toegestaan zonder toestemming van de rechthebbende(n). Neem bij twijfel contact op met WEEFF.

De gebruiker van de site is aansprakelijk voor de schending van de gebruiksvoorwaarden en vrijwaart WEEFF tegen aanspraken van derden als gevolg hiervan.

Klachtenregeling
Meent u dat de openbaarmaking of beschikbaarstelling van bepaald materiaal inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt of uw (privacy)belangen schaadt, dan kunt u dit onderbouwd aan WEEFF laten weten. Bij een gegronde klacht zal de omroep het materiaal ontoegankelijk maken en/of van de website verwijderen, dan wel samen met u bekijken hoe op een andere manier aan uw klacht tegemoet kan worden gekomen. Stuur uw klachten naar info@weeff.nl of naar Stichting Streekomroep Westfriesland, Postbus 214, 1620 AE, Hoorn.

Er zal dan op korte termijn contact met u worden opgenomen.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.